Reklamačné podmienky

obchodnej spoločnosti RUMICON s.r.o., IČO: 53 517 954, so sídlom Palatínova 1038/41, 945 01 Komárno, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 54987/N, IČO: 53517954, DIČ 2121398708, IČ DPH: číslo oprávnenia SBL: 680049575/2021, IBAN SK13 1100 0000 0029 4609 7850 (ďalej len ako “Predávajúci”).

Článok I. Úvodné ustanovenia & definície

Tento Reklamačný poriadok (ďalej len ako „RP“) je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok Predávajúceho, ktorý popisuje postup, spôsob uplatnenia, vybavovanie reklamácie u Predávajúceho, ktorý prevádzkuje internetový obchod (ďalej len „e – shop“) na svojom webovom sídle www.rumicon.sk, ako aj vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim vyplývajúce z uplatňovania reklamácie a reklamačného konania.

Kupujúci je ten, kto od Predávajúceho kúpil tovar.

Tovar je produkt zakúpený na e-shope Predávajúceho. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa tovarom pre účely reklamácie a tohto RP rozumie aj služba Predávajúceho, ktorú poskytuje v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

Reklamácia je proces uplatnenia práva Kupujúceho zo zodpovednosti za vady na tovare, ponúkane Predávajúcim.

Spotrebiteľ je Kupujúci, fyzická osoba, ktorá platne uzatvorí zmluvu a nekoná v rámci výkonu povolania, alebo predmetu svojho podnikania za účelom dosiahnutia zisku.

Článok II. Vady & zodpovednosť

Predávajúci je zodpovedný za tovar, ktorý zakúpil Kupujúci pred jeho prevzatím, rovnako aj po jeho prevzatí Kupujúcim, pokiaľ sa na ňom vyskytnú vady a ten je stále v záručnej dobe.

Ako doklad o záruke tovaru slúži doklad o kúpe – faktúra, ktorá obsahuje všetky povinne zákonom uvádzane údaje, ktoré sú potrebné pri následnej reklamácii (ide napríklad o množstvo, celý názov tovaru, cena, dĺžka záruky, výrobné číslo a podobne), v prípade, ak by doklad o kúpe neobsahoval všetky tieto náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky na tovar.

Záručný list k tovaru sa vydáva len na vyžiadanie Kupujúceho alebo ak je súčasťou balenia tovaru priamo od výrobcu. V prípade, ak by záručný list neobsahoval všetky zákonom ustanovené údaje, nespôsobuje to neplatnosť záruky na tovar.

Pokiaľ sa jedná o tovar, ktorý je zlacnený z dôvodu, že je na ňom vada a Kupujúci je o tejto skutočnosti vopred upovedomený, tak sa na túto vadu tovaru nevzťahuje záruka a Predávajúci nepreberá zodpovednosť za takúto vadu.

Kupujúci je pri preberaní svojej objednávky – tovaru povinný vykonať kontrolu tovaru a v prípade, že tovar má vady je povinný takýto tovar reklamovať bez odkladu. Pokiaľ dôjde k poškodeniu tovaru pri preprave, je povinný spísať o tom protokol s prepravcom.

Predávajúci nezodpovedá za vady na tovare ak:

 • ide o vady na tovare, ktoré spôsobil alebo zapríčinil sám Kupujúci svojím konaním (úmyselne aj neúmyselne);
 • ide o vady na tovare, o ktorých Kupujúci vopred vedel alebo bol na ne upozornený a tie boli predmetom zľavy z Kúpnej ceny;
 • ide o vady na tovare, ktoré vznikli po záručnej dobe, dobe životnosti alebo inej špecifickej dobe uvádzanej výrobcom;
 • ide o vady na tovare, ktorý je síce v záručnej dobe ale tie vznikli nadmerným používaním alebo nesprávnym používaním, manipuláciou;
 • ide o vady na tovare, o ktorých Kupujúci vedel alebo mal vedieť pri uzatváraní zmluvy, to neplatí pre vlastnosti tovaru, ktoré mal mať podľa uzatváranej zmluvy;
 • bol poškodený ochranný obal, kolok, plomba;
 • vady na tovare vznikli v dôsledku neoprávneného zásahu neoprávnenou osobou do tovaru;
 • vady na tovare vznikli v dôsledku prírodnej katastrofy.

Pokiaľ ide odstrániteľné vady na tovare má Kupujúci právo na ich odstránenie bezplatne a bez odkladu. Kupujúci si môže vybrať, či požaduje výmenu za chybný tovar vo forme nového tovaru alebo požaduje odstránenie vád na tovare.

Pokiaľ ide o neodstrániteľné vady na tovare, ktoré bránia, znemožňujú jeho riadne užívanie Kupujúci môže požadovať výmenu za nový tovar alebo odstúpiť od zmluvy. Kupujúci je oprávnený uprednostniť, ktorýkoľvek z týchto dvoch spôsobov uplatnenia reklamácie, avšak potom ho už nie je zo strany Kupujúceho možné jednostranne meniť počas reklamačného konania.

Pokiaľ sa jedná o neodstrániteľné vady na tovare, ale tie nebránia riadnemu užívaniu tovaru má Kupujúcu právo na primeranú zľavu z hodnoty tovaru, avšak nemá právo na výmenu tovaru.

Článok III. Uplatnenie reklamácie a spôsoby jej vybavenia

Kupujúci je po tom, čo sa dozvie, že tovar má vady a teda nastali dôvody na reklamáciu povinný bezodkladne uplatniť reklamáciu zakúpeného tovaru. Pri uplatňovaní reklamácie je Kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe, zmluvu, záručný list (ak bol vydaný) a vyplnený reklamačný protokol.

Reklamačný protokol vyplní Kupujúci podľa pokynov v ňom uvedených ( ide najmä o údaje ako názov tovaru, popis vady na tovare, dátum, kontaktné údaje na Kupujúceho, jeho podpis a podobne). Predávajúci nenesie zodpovednosť za nesprávne vyplnený Reklamačný protokol alebo za nesprávne údaje, ktoré v ňom uvedie Kupujúci. Kupujúci je povinný presne popísať vady na tovare, ktorý reklamuje a práva, ktoré si voči Predávajúcemu zo zodpovednosti za vady na tovare v dôsledku reklamácie uplatňuje.

Osoba, ktorá uplatňuje reklamáciu musí mať viac ako 18 rokov. V prípade, ak reklamáciu uplatňuje iná osoba, ako Kupujúci, je potrebné, aby predložila osobitné Splnomocnenie na uplatnenie reklamácie.

Reklamáciu je možné uplatniť osobne v kamennej predajni u Predávajúceho alebo prostredníctvom poštovej prepravy, kde je nutné, aby zásielka bola označená slovom „REKLAMÁCIA“, zásielka nemôže byť zaslaná dobierkou, v takomto prípade Predávajúci zásielku neprevezme a takýto spôsob uplatnenia reklamácie neakceptuje.

Ak je to možné Kupujúci je povinný k reklamácii predložiť tovar, ktorý reklamuje. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu Kupujúceho bezodkladne, pokiaľ to okolnosti umožňujú, ale najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy si Kupujúci uplatnil reklamáciu na zakúpený tovar. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť až dňom doručenia/prevzatia reklamovaného tovaru. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy alebo požadovať výmenu tovaru za nový.

Ak je vo vystavenom záručnom liste uvedená tretia osoba odlišná od Predávajúceho je Kupujúci povinný uplatniť svoju reklamáciu u tejto osoby.

Kupujúci je povinný poskytnúť plnú súčinnosť Predávajúcemu v priebehu celého reklamačného konania.

Predávajúci je povinný vystaviť Kupujúcemu potvrdenie o prijatí reklamácie ako aj prijatí reklamovaného tovaru.

Predávajúci informuje Kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie (písomne, telefonicky, ústne):

 • ihneď po jej prijatí (ak to povaha veci pripúšťa);
 • do 2 pracovných dní pokiaľ sa jedná o zložitejšie prípady;
 • v zložitých prípadoch, ktoré potrebujú technické posúdenie je to 30 pracovných dní.

Reklamáciu je možné vybaviť:

 • odôvodeným zamietnutím;
 • vrátením kúpnej ceny;
 • vyplatením zľavy z kúpnej ceny tovaru;
 • výmenou tovaru;
 • opravou tovaru;
 • výzvou na prevzatie plnenia;

Kupujúci v prípade, že nie je spokojný so spôsobom vybavenia svojej reklamácie a domnieva sa, že boli porušené jeho práva je oprávnený obrátiť sa na Predávajúceho, aby vykonal nápravu.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

Kupujúci – spotrebiteľ má právo na výrobky v bežnej kvalite, uplatnenie reklamácie, náhradu škody, vzdelávanie, informácie, ochranu svojho zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov a na podávanie podnetov a sťažností orgánom dozoru, dohľadu a kontroly a obci pri porušení zákonom priznaných práv spotrebiteľa.

Kupujúci – spotrebiteľ má právo na ochranu pred neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách.

Kupujúci má právo domáhať sa ochrany svojich práv na príslušnom súde.

Každý spotrebiteľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv aj na subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa podmienok Zákona o riešení sporov, pričom možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ má nárok na alternatívne riešenie sporu. Príslušným na prejedanie takýchto sporov je:

 • Slovenská obchodná inšpekcia (SOI);
 • Iné subjekty zverejnené na www.mhsr.sk.

Ďalšie informácie k alternatívnemu riešeniu sporov medzi Predávajúcim a Kupujúcim sú na www.soi.sk.

Príslušným orgánom na výkon dozoru nad podnikateľkou činnosťou Predávajúceho je: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) pre Nitriansky kraj.

Tento RP je platný a účinný dňom 16.3.2023

V Komárne, dňa 16.3.2023

RUMICON s.r.o.
JUDr. Radim Václavík, konateľ